„Nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może dać zwykły uśmiech.”

MATKA TERASA Z KALKUTY

„Nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może dać zwykły uśmiech.”

MATKA TERASA Z KALKUTY

Poznaj nasz Ośrodek

 

Nasz ośrodek to przede wszystkim ludzie: wychowankowie, nauczyciele, opiekunowie, specjaliści.

 

Placówka znajduje się w zacisznej części Kóz, co gwarantuje nam nie tylko spokojne, ale i piękne otoczenie. Staramy się, aby Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy był jak drugi dom. Najważniejsze jest dla nas poczucie bezpieczeństwa i rozwój. Cieszymy się rozwoju i sukcesów naszych wychowanków.

Jest to placówka, w której dziecko realizuje obowiązek przedszkolny i szkolny od 3 do 25 roku życia. Odbywa się to na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dzieci z wieloraką głęboką niepełnosprawnością) lub kształcenia specjalnego (dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną umiarkowaną lub znaczną) wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Zajęcia w grupach i zajęcia dodatkowe 

 

Zajęcia prowadzone są grupowo, co integruje dzieci i uczy interakcji społecznych oraz indywidualnie, zgodnie z indywidualnym programem zajęć lub indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym.

 

 

Kompleksowa i wielodyscyplinarna pomoc

 

Nasz Ośrodek Rehabilituje, uczy i wychowuje naszych podopiecznych, aby stworzyć im jak najlepsze warunki rozwoju. Głównym zadaniem prowadzonych w Ośrodku Rehabilitacyjno — Edukacyjno — Wychowawczym działań jest kompleksowa i wielodyscyplinarna pomoc umożliwiająca:

 

  • podjęcie wczesnego oddziaływania w przypadku dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
  • usprawnianie, rozwijanie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo–ruchowej
  • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom wychowanka
  • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki
  • wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
  • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia
  • rozwijanie procesów poznawczych
  • rozwijanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie
  • efektywną współpracę z rodzicami w procesie terapeutycznym oraz wsparcie w sytuacjach trudnych wynikających z wychowywania dziecka niepełnosprawnego.